Kısıklı Caddesi No:57 Altunizade / Üsküdar
+90 543 346 63 73

Kişisel Verilerin Koruması Kanunu

7/24 Moto Kurye

VERİ GÜVENLİĞİ KANUNU

VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Asrın Kurye firması olarak, www.asrinkurye.com web sitemizde yer alan “Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni” siz değerli ziyaretçilerimizin verilerini korumak amacıyla oluşturuldu.
Firma olarak Aydınlatma Yükümlülüğü doğrultusunda müşterilerimizin ve site ziyaretçilerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, web sitemizdeki çerezler tarafından elde edilen kişisel verilerinizi hangi gerekçelerle topladığımızı ve nasıl işlediğimizi sizlerin bilgisine sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 07.04.2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek ve tüzel kişilerin Anayasa tarafından koruma altına alınan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlar. Bu kapsamda kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri sorumlusu sıfatıyla uyması gereken kuralları belirler ve aynı zamanda düzenler.
Firmamız, KVKK ve yürürlükte bulunan yasal mevzuat hükümler çerçevesinde İşbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metninde güncelleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Veri Guvenligi Kanunu 1 KİŞİSEL VERİ
KVKK kanununa göre kişisel veri; kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek ya da tüzel kişilere ait her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel veriler, kullanıcılar tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle elde edilen:
Adı ve soyadı,
Telefon numarası,
Adres,
E-posta adresleri,
Faks gibi iletişim bilgileri,
Cinsiyeti,
Doğum tarihi,
Eğitim düzeyi,
İlgi alanları,
Memnuniyet ve şikayetleri,
Sosyal medya tercihleri,
Etkinlik katılımları,
Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi,
Özgeçmiş bilgileri,
Kariyer hedefleri,
İş unvanı,
Mesleği ve çalıştığı yer,
Toplantı ve etkinlik gibi aktivitelere ait oluşturulan her türlü fotoğraf
Gibi konuları içerir. Yani kişiyi belirlenebilir kılan her türlü kişisel veri olarak tanımlanır.
Ayrıca bazı kanallar yoluyla elde edilen ve kullanıcıya ait; uygulama kullanım bilgileri, web sitesi, blog, uygulama üzerinden yapılan girişler sırasında elde edilen veriler, e-bülten okuma ve tıklama hareketleri, üyelik kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralardaki tercihler, internet ve uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemler ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler, kullanıcının sosyal medya platformları (Facebook, Instagram, Twitter gibi) aracılığıyla web sitesine ya da bu platformların yan uygulamalarına bağlanması halinde kullanıcının ve arkadaşlarının sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri, web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme ya da trafik bilgileri yöntemlerle de kişisel veriler toplanabilir.
Yasal mevzuatın gerekli gördüğü durumlar dahilinde de kişisel verileriniz veri tabanımızda saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMACI

Kişisel verileriniz yasal mevzuat çerçevesinde tarafımızdan: tamamen ya da kısmen otomatik olan yollarla elde edilebilir. Kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devranılabilir, elde edilebilir hale getirilebilir, sınıflandırılabilir veya kullanılması engellenebilir.
Bu gibi işlemlerin tümü kişisel verilerin işlenmesi olarak ifade edilir.
Motorlu Kuryen firması olarak kişisel verileriniz, İşbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 Sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuatlardan doğan yasal yükümlülüğümüz nedeni ile yasalarda bildirilen süre kadar firmamız tarafından işlenmektedir.
Ayrıca Kullanıcının kişisel verileri:
Firmamız tarafından düzenlenen kampanya ve etkinliklerden yararlanmasın sağlanması ve verdiğimiz diğer hizmetlerden kullanıcının aktif bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla kullanılır.
Firmamız tarafından verilen hizmetler ve içerikler hakkında bilgi verebilmek amacıyla kullanılır.
Sunduğumuz hizmetleri daha iyi hale getirebilmek ve daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla kişilerin kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kullanılabilir.
Müşterilerimizin talep edeceği bilgi, etkinlik ve diğer hizmetlerle ilgili kullanıcılara bilgi vermek amacıyla kullanılabilir.
Sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın ya da müşterilerimizin her türlü şikayet ve öneride bulunabilmesini sağlamak adına kullanılabilir.

VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

 1. Firmamız, kişisel verileri işlerken aşağıdaki temel ilkelere uyar. Ayrıca aşağıda belirtilen bu ilkeler uyacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 3. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 4. Belirli, açık ve meşru amaçlar için bilgileri işleme,
 5. İşlediği amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü olma,
 6. İşlediği amaç için gerekli olan süre kadar bilgileri muhafaza etme.

 VERİ GÜVENLİĞİ

Firmamız, elde ettiği kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirme işlemine ilişkin gerekli sistemleri ve denetim mekanizmaları oluşturacağını, verilerin hukuka aykırı işlenmesini önleyecek tedbirler alacağını, verilere hukuka aykırı erişimi önleyeceğini, verilerin muhafazasını sağlayacağını ve bu doğrultuda her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını, kendi bünyesi içerisinde ve verilerin başka bir gerçek kişi ya da tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde gerekli denetimleri gerçekleştireceğini ve ayrıca her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul ve beyan eder.
Ayrıca firmamız kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi durumunda, en kısa zamanda Kişisel Verileri Koruma Kuruluna e-posta yoluyla bildirecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI – YURTİÇİNDE VERİ AKTARILMASI

 • Firmamız, elde ettiği kişisel verileri ancak ilgili gerçek ya da tüzel kişilerin rızası ile yurtiçinde bulunan 3. Gerçek ya da tüzel kişilere aktarır.
 • Kişilerin açık rızası olmaksızın kişisel veriler 3. Gerçek ya da tüzel kişilere aktarılabilir. Ancak bu durum kanunda belirtilen hallerde gerçekleştirilir.
  Ayrıca: Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan ya da rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı ve beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması ya da korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

YURTDIŞINDA VERİ AKTARILMASI

Firmamız, elde ettiği kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası ile yurtdışında bulunan 3. Gerçek ya da tüzel kişilere aktarır.
Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi yukarıda maddeler halinde belirtilmiş olan aktarım şartları ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede:
Yeterli korumanın bulunması,
Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması kaydıyla kişisel bilgiler yurtdışına aktarılabilir.
Yukarıda açıkladığımız yeterli korumaya sahip olan ülkeler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek ve kurumun sitesinde ilan edilecektir. Güvenli ülkelerin kurul tarafından ilan edilmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulundan izin almaya gerek kalmadan ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yazılı olarak korumayı taahhüt etmelerine gerek kalmadan kişisel veriler yurtdışına aktarılabilir.

 İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 1. Kişisel verisi işlenen ve kullanılan gerçek kişiler, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerinin uygulanması amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla firmamıza başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca KVKK’nın 11. Maddesi doğrultusunda ilgili kişi olarak sahip olunan diğer haklar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
 2. Kişisel verilerin işlenip işlenmediği hakkında bilgi sahibi olma,
 3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 6. Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 7. KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
  (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

kişisel veri kanunu Kişisel verisi işlenen kişi, firmamız tarafından işlenen ya da işlendiği öğrenilen kişisel verileri hakkında haklarının kullanılmasına dair talepte bulunması halinde, hakkın kullanımı ile ilgili bağlantılı en uygun zaman dilimi içerisinde veri sorumlusu sıfatıyla firmamıza başvurma yükümlülüğü altında olduğunu kabul eder.
İlgili kişi, yapmış olduğu başvuruların, yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup ve noter kanalıyla ya da e-mail vasıtasıyla “Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Hakkında Bilgi Talebi” konu açıklaması ile firmamıza iletme yükümlülüğü altındadır. Ve bu yükümlülüğü peşinen kabul eder.
Yukarı bölümde ilgili kişinin hakları başlıklı 6. Maddede belirtilen hakların kullanılabilmesi adına, 10.03.2018 tarihinde 30356 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5/2 maddesi uyarınca firmamıza yapılan başvuruların kanuna ve mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu hususlar aşağıda bilginize sunulur:
Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzanız,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için pasaport numarası ya da kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri ya da işyeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusu.
Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler ile talep edilen haklara yönelik açıklamalar içeren talep dilekçesi: Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak No:101 Bağcılar/İstanbul adresine gönderilebileceği gibi noter kanalıyla ya da [email protected] e-posta adresinde de iletilebilecektir.
Firmamız, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ya da otuz gün içinde sonuçlandıracağını kabul ve taahhüt eder. Başvuruya yazılı olarak vevap verilmesi durumunda ilgili kişiden Tebliğin 8. Maddesi uyarında 10 (on) sayfaya kadar ücret talep edilmeyecek, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.
Başvuruya cevabın CD, Flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret ortamının maliyeti oranında olacaktır.
Firmamız, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişi tarafından kendisine yöneltilen hakkın kullanılmasına ilişkin talebi kabul eder ya da gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda veri sorumlusu talebe ilişkin cevabını, kişiye yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirme yükümlülüğü altıda olduğunu kabul eder. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde veri sorumlusu talebin gereği yerine getirme yükümlülüğü altında olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması ya da süresinde (30 gün) başvuruya cevap verilmemesi halinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz (30) ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunma hakkına sahiptir.

 ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezler, ziyaret edilen web siteleri tarafından internet tarayıcıları aracılığıyla bilgisayar cihazlarına ya da ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
Firmamız web sitesinde çerez (cookies) kullanımı mevcut olup, çerezlerin kullanım amacı web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, web sitemizin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi sunma, ziyaretçilerimizin ve firmamızın hukuki güvenliğinin teminini sağlamak ve böylece web sitemizden en üst düzeyde faydalanılmasını sağlamak amacıyladır.
Çerezlerin firmamız web sitesinde kullanıldığı durumlarda, ziyaretçilerimizin web sitemize erişim sağlaması halinde sitenin alt kısmında “Kullanım deneyiminizi ve internet sitemizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz” ibaresinin yazılı olduğu küçük bir bilgilendirme kutusuyla çerez kullanımına ilişkin ziyaretçilerimizi bilgilendiriyoruz. Her ne kadar bu konuda hür iradenizle çerez kullanımını kabul etmiş olsanız da internet sağlayıcınız aracılığı ile çerez kullanımından çıkma hakkınız her zaman vardır. Ancak çerez kullanımının kaldırılması durumunda web sitemize düzgün bir erişim sağlayamayacağınızı belirtmek isteriz.

GÜNCELLEME PERİYODU

Firmamızın ekonomik ve ticari kararları ya da Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ilke kararları doğrultusunda işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapılarak web sitemizde yayınlanacaktır.

 YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni ilgili kişi tarafından “Okudum, kabul ediyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile yürürlüğe girer.

 

Hizmetlerimiz ve referanslarımız hakkında detaylı bilgilere web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Asrın Kurye Bir  MOTOSİKLETLİ KURYELER DERNEĞİ Üyesidir.

☎️ 0212 673 00 39 | ☎️ 0543 346 63 73 | ASRIN KURYE

+905433466373
WhatsApp İletişim
Asrın Kurye